สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
..154 ชั้น 1 อาคารสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว) ถ.พระราม1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330....โทรศัพท์ : 02-219-2721-2..โทรสาร : 02-219-2723....E-mail: pga_pr@hotmail.com

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก มัคคุเทศก์ดีเด่นประจำปี 2558

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก         
-       มัคคุเทศก์ยื่นความจำนงด้วยตนเอง หรือ
-       เพื่อนมัคคุเทศก์ที่เห็นว่ามัคคุเทศก์คนใดเป็นผู้ที่สมควรให้เป็นผู้รับการคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์ดีเด่นเป็นผู้ส่งชื่อให้แทน โดยต้องได้รับความสมัครใจจากผู้ถูกเสนอด้วย หรือ
-       องค์กร ชุมชน บริษัท ห้างร้าน สมาคม และชมรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก หรือ
-       ชมรม สมาคมมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค
คุณสมบัติของผู้รับการคัดเลือก
-       มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทุกประเภทตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่รับมอบรางวัล
-       ปฏิบัติงานในฐานะมัคคุเทศก์ที่ดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Inbound Tourist) และหรือ ดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทย (Domestic Tourist)
-       ปฏิบัติงานในฐานะมัคคุเทศก์มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
-       เป็นมัคคุเทศก์ที่สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ประเภทของผลงานที่จะเข้ารับการคัดเลือก  สามารถเสนอผลงานดีเด่นประกอบการพิจารณาด้านใด ด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน ดังต่อไปนี้
-       เป็นมัคคุเทศก์ที่ได้รับคำนิยม และคำชมเชยจากนักท่องเที่ยว หรือหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องในการทำปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ เช่น อีเมล์ รวมทั้ง ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ
-       การให้ความช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ พร้อมแสดงหลักฐาน (ถ้ามี)
-       ผลงานด้านการดูแล อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยว
-       การถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ในเชิงวิทยาทานให้แก่บุคลากร หน่วยงาน สถาบัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านภาษา ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ของประเทศไทย และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมัคคุเทศก์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
-       การนำเสนอรายงานโดยสังเขปถึงปรัชญา แนวทาง หรือวิธีการดำรงสถานภาพในการทำงานที่แสดงได้ถึงการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีในประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม และจรรยาบรรณ
วิธีการรับสมัคร (ตั้งแต่ 1 มีนาคม- 30 มิถุนายน 2558)
ผู้ที่เสนอตนเองหรือเสนอผู้อื่น ให้พิมพ์หรือเขียนประวัติส่วนตัวในกระดาษขนาด A 4 ไม่จำกัดจำนวนหน้า ทั้งนี้ ตามแต่จะเห็นสมควรและเหมาะสม พร้อมทั้งหลักฐานที่จะเสนอผลงานดีเด่นที่ตนเองหรือผู้อื่นที่เสนอเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ส่งเองโดยตรงหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่     
                 เลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2558
                 สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
                 เลขที่ 154 อาคารกรมการท่องเที่ยว (ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ)
                 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
การพิจารณาตัดสินจะพิจารณาผลงานที่ส่งมา และสัมภาษณ์ โดยจะดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม   กันยายน 2558 เฉพาะผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นเท่านั้นที่จะได้รับการสัมภาษณ์
รางวัลที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2558
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กำหนดคัดเลือกมัคคุเทศก์ดีเด่นจำนวนไม่เกิน 40 คน โดยรางวัลที่จะมอบให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นมัคคุเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2558 ประกอบด้วย
1. โล่สัญลักษณ์ และ ใบประกาศเกียรติคุณ
2. ร่วมเดินทางเพื่อให้รู้จักโครงการและศึกษาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 รายการ 3 วัน 2 คืน
3. การขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ดีเด่นและประชาสัมพันธ์ในหนังสือและเว็บไซต์สมาคม      
4. เสื้อมัคคุเทศก์ดีเด่นพร้อมปักสัญลักษณ์จากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

Once in a Lifetime